Όροι Χρήσης

Το φωτογραφείο Studio Dedes καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι εμφανιζόμενες εκάστοτε στον διαδικτυακό της τόπο πληροφορίες να είναι ακριβείς και αληθείς, ουδεμία όμως ευθύνη φέρει για τυχόν λάθη ή ελλείψεις που οφείλονται στην πηγή αντλήσεως της πληροφορίας καθώς και για την πληρότητα και επικαιρότητα των παρεχόμενων ή για τυχόν ζημία προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Οι διασυνδέσεις με άλλους διαδικτυακούς τόπους (websites) παρέχονται μόνο για πληροφόρηση και to φωτογραφείο μας δεν έχει καμία ευθύνη προερχόμενη από πρόσβαση σε, ή από τα αναγραφόμενα στοιχεία σε οποιαδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο, από και προς τον οποίo συνδέεται ο παρόν διαδικτυακός τόπος.Το φωτογραφείο μας δεσμεύεται ότι τα στοιχεία πελατών και προμηθευτών που αποστέλλονται ηλεκτρονικά στον παρόντα διαδικτυακό τόπο παραμένουν απόρρητα και δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Τα πνευματικά δικαιώματα της συλλογής και επεξεργασίας των περιεχομένων στον παρόντα διαδικτυακό τόπο στοιχείων καθώς και κάθε άλλο συναφές πνευματικό δικαίωμα ανήκουν στο Φωτογραφείο. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναμετάδοση, διανομή και διαβίβαση με οποιοδήποτε μέσο των στοιχείων και πληροφοριών που αναγράφονται στον παρόντα, χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας.Οι ιδιοκτήτες του παρόντος διαδικτυακού τόπου μπορούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να προβούν σε βελτιώσεις ή/και τροποποιήσεις του Περιεχομένου της ιστοσελίδας.
Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.